Pareto Securities

Egnethetstest for eksisterende ikke-profesjonelle kunder

1. Kunden

Navn (person/foretak) Org.nr. / Pers.nr. Opplysningene er registrert av (Navn)

2. Bruk av innhentet kundeinformasjon

Pareto Securities AS («Pareto») vil ikke benytte informasjon oppgitt nedenfor til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt å gjennomføre etter lov om verdipapirhandel med forskrift.

3. Egnethetstest for investeringsrådgivning

Pareto tilbyr ordreformidling- og ordreutførelse for handel av finansielle instrumenter gjennom vår handelsplattform på internett (”netthandel”) samt gjennom meglerbordet. Meglere vil kunne ta kontakt med kunder som mottar ordreformidlings- og ordreutførelsestjenester i forbindelse med generelle tilbud som tilbys til alle foretakets kunder.

Gjennom meglerbordet tilbys dessuten investeringsrådgivning1 for kunder klarert for denne tjenesten. Verdipapirhandelloven krever at kunder som skal tilbys investeringsrådgivning gjennomgår en egnethetstesting for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Opplysningene som gis i dette skjemaets skal sette Pareto i stand til å gjennomføre en slik egnethetstesting. Pareto vil vurdere om investeringsrådgivning kan tilbys Kunden ut fra en vurdering av kundeprofilen, jf. punkt 5 nedenfor.

Investeringsrådgivning er begrenset til de få investeringsproduktene Pareto tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig. Paretos virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til Kunden med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Kunder som ønsker bistand med dette må således kontakte en annen tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten.

Pareto tilbyr ikke aktiv forvaltning.

4. Hvilke produkter Pareto tilbyr

Pareto tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:

- Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter
- Norske og utenlandske Exchange Traded Funds og Exchange Traded Notesabr
- Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner
- Direkteinvesteringer/andeler i deltakerlignede selskaper
- Futures, forwards og opsjoner med aksjer, råvarer, valuta eller fraktkontrakter som underliggende

Pareto tilbyr for eksempel ikke investeringer i form av bankinnskudd, pengemarkedsfond, aksjefond (utenom Exchange Traded Funds, dvs. aksjefond som handles over børs), Contracts for Difference (CFD), hedge fonds eller syndikerte produkter. Kunder som ønsker å handle i slike produkter må derfor kontakte en annen leverandør som tilbyr disse produktene.

Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av bl.a. likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.

5. Kundeprofil

For kunder som mottar tjenesten investeringsrådgivning oppstiller verdipapirhandelloven med forskrift krav til innhenting av opplysninger om kundens investeringsmål.

Investeringsmål

Informasjon om investeringsmål vil bli benyttet i forbindelse med tjenesten investeringsrådgivning. Den vil ikke bli benyttet ved ordreformidling og ordreutførelse.

Pareto tilbyr investeringsrådgivning knyttet til den del av kundens portefølje som kunden ønsker eksponert gjennom bruk av Pareto. Pareto tilbyr ikke investeringsrådgivning for øvrige deler av kundens portefølje.

Spørsmålene under dette punktet (investeringsmål) gjelder den del av kundens portefølje som ønskes plassert gjennom Pareto.

Kunder som ønsker vurdert hvor stor del av kundens samlede portefølje som kan investeres i aksjer sett hen til kundens samlede risikotoleranse og avkastningsforventning på porteføljen som helhet, må søke råd hos en investeringsrådgiver som yter investeringsråd knyttet til kundens totale portefølje.

Avkastningsmål
Lav avkastning – betydelig lavere avkastningsforventning enn alminnelig børsindeksavkastning
       (f.eks. bank-innskudd og pengemarkedsfond – Pareto tilbyr ikke slike produkter)

Middels avkastning – Renteavkastning fra obligasjoner.
        Kunder med dette avkastningsmålet vil kun bli tilbudt investeringsrådgivning relatert til obligasjoner, ikke aksjer.)
Høy avkastning – aksjer eller selskapsandeler.
        Se nedenfor om risikovillighet ved handel i aksjer og/eller selskapsandeler
Risikovillighet
Lav risikovilje (ingen tilgjengelige produkter)
Middels risikovilje (obligasjoner)
Høy risikovilje (aksjer) – hvis du har krysset av for «Høy avkastning» over, må du ha «Høy risikovilje».
Risikovillighet ved handel i aksjer og/eller i selskapsandeler (”Aksjerisiko” - forutsetter ønske om generelt høy risiko 2)
Lav Aksjerisiko – noterte aksjer som inngår i hovedindeksen til Oslo Børs (OSEBX) og tilsvarende aksjer på utenlandske markedsplasser samt
       prosjektfinansieringsselskaper med lange leieavtaler med solide motparter (IG eller tilsvarende kredittrisiko)
Middels Aksjerisiko – noterte aksjer utenfor hovedindekser, unoterte aksjer , eiendoms- shipping og offshorefond samt
       prosjektfinanseringsselskaper (unntatt "asset play" innen shipping/offshore og utviklingsprosjekter innen eiendom)
Høy Aksjerisiko – handel med derivater, shortsalg og verdipapirfinansiering
Høy Aksjerisiko – "asset-play" direkteinvestering innen shipping/offshore og utviklingsprosjekt innen eiendom
Ønsket maksimal bruttoeksponering i verdipapirer/selskapsandeler 3 NOK  
Bruksformål med avkastningen
Betaling av løpende forpliktelser, angi hvilke:
Forbruk/Sparing
Annet:

Aksjer har høy risiko. Pareto Securities vil generelt ikke anbefale at midler som er nødvendig for løpende livsopphold investeres i aksjer. Aksjer er heller ikke uten videre egnet for å møte ethvert bruksformål.

Likviditetsbehov fremover

Kapitalbehov de neste fem årene som må tas hensyn til ved vurdering av hvilke investeringer som er egnet for deg som kunde

Nei - jeg har ikke et kjent likviditetsbehov som må tas hensyn til de neste fem årene
Ja - på bakgrunn av

Tidshorisont for investeringene

Kundens tidshorisont vil være av betydning for å vurdere om aksjer er egnet, sett hen til kundens risikotoleranse, samt om produkter med begrenset likviditet er egnet.

Kunden bes krysse av for hvor lenge kunden planlegger å være investert i finansielle instrumenter (tidshorisont), ikke hvor lenge kunden ønsker å sitte investert i det enkelte instrument. Tidshorisonten har betydning for Pareto Securities’ vurdering av hvilken risiko en eksponering i markedet innebærer for kunden.

Kort tidshorisont øker risikoen ved investeringer i visse typer finansielle instrumenter, som eksempelvis aksjer. Dette innebærer at aksjer kan være uegnet som investering dersom kunden enten må ha (for eksempel av likviditetsgrunner) eller ønsker en svært kort investeringshorisont.

Mindre enn 1 måned
1 måned til 1 år
Mer enn 1 år

Pareto forbeholder seg retten til ikke å tilby investeringstjenester dersom foretaket finner at Kundens oppgitte investeringsmål er uforenlig med de investeringsmål selskapets tilbudte investeringsprodukter er egnet til å oppfylle.

Kunnskap og erfaring

Pareto er pålagt å innhente nødvendig informasjon om antatte ikke-profesjonelle kunders kunnskap og erfaring fra finansmarkedene. Slike kunder skal gi følgende informasjon:

Stilling/yrke (Kunden eller den som handler på vegne av Kunden):
Utdanningsnivå (sett kryss): Grunnskole Videregående skole Høyskole/universitet
Kunden eller den/de som handler på vegne av Kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren Ja Nei
Kunden eller den/de som handler på vegne av Kunden har økonomisk utdannelse Ja Nei
Kunden eller den/de som handler på vegne av Kunden har erfaring med investeringer fra investering i KS/IS/ANS eller andre deltakerlignede selskaper Ja Nei
Kunden eller den/de som vegne av Kunden har investeringserfaring fra/kunnskap om disse produktkategoriene: Tidsperiode Transaksjoner siste år (ant)

Mindre enn 5  /  5 eller flere
Kunnskapsnivå

Høyt  /  Middels  /  Lavt
Aksje- og obligasjonsfond, herunder «Exchange Traded Funds»            
Noterte aksjer inkludert i hovedindeksen på Oslo børs (OSEBX) eller tilsvarende utenlandsk indeks            
Unoterte aksjer og noterte aksjer utenfor hovedindeksen            
«Investment grade» obligasjoner            
«High yield» obligasjoner            
Fondsobligasjoner            
Noterte derivater, for eksempel Exchange Traded Notes og børsnoterte opsjoner            
Unoterte derivater            
Shorthandel            
Verdipapirfinansiering/aksjekreditt            
Private Equity            
Direkteinvesteringer eller gjennom AS/KS/ANS/IS innen
eiendom/shipping/offshore
           

Pareto Securities er pålagt ved lov å avklare om ikke-profesjonelle kunder har erfaring fra kjøp av investeringstjenester fra tidligere. Kundens svar vil inngå i en helhetsvurdering av kundens kompetanse.


Kunden eller den/de som vegne av Kunden har tidligere benyttet følgende investeringstjenester Ja Nei
Ordreformidling/ordreutførelse
Investeringsrådgivning
Aktiv forvaltning
Kjøp/tegning av finansielle instrumenter i forbindelse med emisjoner eller spredningssalg

I forbindelse netthandel av ikke-komplekse instrumenter yter Pareto såkalt ”execution only” tjenester, hvilket innebærer direkte bistand til ordreutførelse etter Kundens initiativ og beslutning. Foretaket er derfor ikke pålagt å vurdere hvorvidt Kunden har den nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå risikoen som er involvert med det aktuelle investeringsprodukt. Pareto har følgelig heller ingen plikt til å advare Kunden mot investeringer Kunden ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved. Kunden mottar dermed ikke den samme investorbeskyttelse som kunder som mottar investeringsrådgivning.

Økonomisk stilling

For ikke-profesjonelle kunder er Pareto pålagt å innhente informasjon om Kundens økonomiske stilling for å kunne yte investeringsrådgivning. Kunden må oppgi sine eiendeler for at Pareto skal kunne vurdere hvilke finansielle instrumenter som er egnet for Kunden. Den ikke-profesjonelle Kunden må videre oppgi sine gjeldsforpliktelser slik at Pareto kan vurdere Kundens evne til å bære tap.

Pareto vil ikke anvende informasjon om økonomisk stilling i sin vurdering av Kunde som benytter seg av foretakets netthandelsløsning, og ikke mottar investeringsråd.

Eiendeler
Bankinnskudd NOK:  
Finansielle instrumenter
Omsettelige gjeldsinstrumenter (obligasjonsfond, børsnoterte obligasjoner) NOK:  
Illikvide gjeldsinstrumenter NOK:  
Børsnoterte aksjer NOK:  
Øvrige finansielle instrumenter NOK:  
Fast eiendom NOK:  
Annen formue NOK:  
Sum NOK:  
Gjeld
Sikret i fast eiendom NOK:  
Sikret i verdipapirer NOK:  
Annen gjeld NOK:  
Sum NOK:  
Netto formue (eiendeler minus gjeld) NOK:  

Uinnkalt restansvar i deltakerlignede selskaper, garantier eller kausjoner stilt eller andre latente gjeldsforpliktelser

           
For foretak:
Netto omsetning siste regnskapsår NOK:  
Over/underskudd siste år NOK:  
For privatpersoner:
Årsinntekt NOK:  
Normale forpliktelser * NOK:  

*Normale forpliktelser: Omfatter Kundens samlede månedlige utgifter multiplisert med 12.

Pareto vil i tillegg innhente informasjon om Kundens økonomiske stilling fra et eller flere kredittopplysningsbyråer. For juridiske personer blir det innhentet regnskapsinformasjon. For privatpersoner vil et gjenpartsbrev med informasjonen vi har innhentet bli sendt dem direkte per post.

Jeg bekrefter at de overgitte opplysningene er korrekte