Pareto Securities

Egnethetstest for eksisterende profesjonelle kunder

1. Kunden

Navn (person/foretak) Org.nr. / Pers.nr. Opplysningene er registrert av (Navn)

2. Bruk av innhentet kundeinformasjon

Pareto Securities AS («Pareto») vil ikke benytte informasjon oppgitt nedenfor til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt å gjennomføre etter lov om verdipapirhandel med forskrift.

3. Egnethetstest for investeringsrådgivning

Pareto tilbyr ordreformidling- og ordreutførelse for handel av finansielle instrumenter gjennom vår handelsplattform på internett (”netthandel”) samt gjennom meglerbordet. Meglere vil kunne ta kontakt med kunder som mottar ordreformidlings- og ordreutførelsestjenester i forbindelse med generelle tilbud som tilbys til alle foretakets kunder.

Gjennom meglerbordet tilbys dessuten investeringsrådgivning1 for kunder klarert for denne tjenesten. Verdipapirhandelloven krever at kunder som skal tilbys investeringsrådgivning gjennomgår en egnethetstesting for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Opplysningene som gis i dette skjemaets skal sette Pareto i stand til å gjennomføre en slik egnethetstesting. Pareto vil vurdere om investeringsrådgivning kan tilbys Kunden ut fra en vurdering av kundeprofilen, jf. punkt 5 nedenfor.

Investeringsrådgivning er begrenset til de få investeringsproduktene Pareto tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig. Paretos virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til Kunden med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Kunder som ønsker bistand med dette må således kontakte en annen tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten.

Pareto tilbyr ikke aktiv forvaltning.

4. Hvilke produkter Pareto tilbyr

Pareto tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:

- Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter
- Norske og utenlandske Exchange Traded Funds og Exchange Traded Notes
- Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner
- Direkteinvesteringer/andeler i deltakerlignede selskaper
- Futures, forwards og opsjoner med aksjer, råvarer, valuta eller fraktkontrakter som underliggende

Pareto tilbyr for eksempel ikke investeringer i form av bankinnskudd, pengemarkedsfond, aksjefond (utenom Exchange Traded Funds, dvs. aksjefond som handles over børs), Contracts for Difference (CFD), hedge fonds eller syndikerte produkter. Kunder som ønsker å handle i slike produkter må derfor kontakte en annen leverandør som tilbyr disse produktene.

Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av bl.a. likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.

5. Kundeprofil

For kunder som mottar tjenesten investeringsrådgivning oppstiller verdipapirhandelloven med forskrift krav til innhenting av opplysninger om kundens investeringsmål.

Investeringsmål

Informasjon om investeringsmål vil bli benyttet i forbindelse med tjenesten investeringsrådgivning. Den vil ikke bli benyttet ved ordreformidling og ordreutførelse.

Pareto tilbyr investeringsrådgivning knyttet til den del av kundens portefølje som kunden ønsker eksponert gjennom bruk av Pareto. Pareto tilbyr ikke investeringsrådgivning for øvrige deler av kundens portefølje.

Spørsmålene under dette punktet (investeringsmål) gjelder den del av kundens portefølje som ønskes plassert gjennom Pareto.

Kunder som ønsker vurdert hvor stor del av kundens samlede portefølje som kan investeres i aksjer sett hen til kundens samlede risikotoleranse og avkastningsforventning på porteføljen som helhet, må søke råd hos en investeringsrådgiver som yter investeringsråd knyttet til kundens totale portefølje.

Avkastningsmål
Lav avkastning – betydelig lavere avkastningsforventning enn alminnelig børsindeksavkastning
       (f.eks. bankinnskudd og pengemarkedsfond – Pareto tilbyr ikke slike produkter)

Middels avkastning – Renteavkastning fra obligasjoner.
       Kunder med dette avkastningsmålet vil kun bli tilbudt investeringsrådgivning relatert til obligasjoner, ikke aksjer.
Høy avkastning – aksjer eller selskapsandeler.
Se nedenfor om risikovillighet ved handel i aksjer og/eller selskapsandeler).
Risikovillighet
Lav risikovilje (ingen tilgjengelige produkter)
Middels risikovilje (obligasjoner)
Høy risikovilje (aksjer) - hvis du har krysset av for «Høy avkastning» over, må du ha «Høy risikovilje».
Risikovillighet ved handel i aksjer og/eller i selskapsandeler (”Aksjerisiko” - forutsetter ønske om generelt høy risiko2)
Lav Aksjerisiko – noterte aksjer som inngår i hovedindeksen til Oslo Børs (OSEBX) og tilsvarende aksjer på utenlandske markedsplasser
       samt prosjektfinansieringsselskaper med lange leieavtaler med solide motparter (IG eller tilsvarende kredittrisiko)
Middels Aksjerisiko – noterte aksjer utenfor hovedindekser, unoterte aksjer , eiendoms- shipping og offshorefond samt
       prosjektfinanseringsselskaper (unntatt "asset play" innen shipping/offshore og utviklingsprosjekter innen eiendom)
Høy Aksjerisiko – handel med derivater, shortsalg og verdipapirfinansiering
Høy Aksjerisiko – "asset-play" direkteinvestering innen shipping/offshore og utviklingsprosjekt innen eiendom
Ønsket maksimal bruttoeksponering i verdipapirer/selskapsandeler 3 NOK  
Bruksformål med avkastningen
Betaling av løpende forpliktelser, angi hvilke:
Forbruk/Sparing
Annet:

Aksjer har høy risiko. Pareto Securities vil generelt ikke anbefale at midler som er nødvendig for løpende livsopphold investeres i aksjer. Aksjer er heller ikke uten videre egnet for å møte ethvert bruksformål.

Likviditetsbehov fremover

Kapitalbehov de neste fem årene som må tas hensyn til ved vurdering av hvilke investeringer som er egnet for deg som kunde

Nei - jeg har ikke et kjent likviditetsbehov som må tas hensyn til de neste fem årene
Ja - på bakgrunn av

Tidshorisont for investeringene

Kundens tidshorisont vil være av betydning for å vurdere om aksjer er egnet, sett hen til kundens risikotoleranse, samt om produkter med begrenset likviditet er egnet.

Kunden bes krysse av for hvor lenge kunden planlegger å være investert i finansielle instrumenter (tidshorisont), ikke hvor lenge kunden ønsker å sitte investert i det enkelte instrument. Tidshorisonten har betydning for Pareto Securities’ vurdering av hvilken risiko en eksponering i markedet innebærer for kunden.

Kort tidshorisont øker risikoen ved investeringer i visse typer finansielle instrumenter, som eksempelvis aksjer. Dette innebærer at aksjer kan være uegnet som investering dersom kunden enten må ha (for eksempel av likviditetsgrunner) eller ønsker en svært kort investeringshorisont.

Tidshorisont mindre enn 1 måned
Tidshorisont 1 måned til 1 år
Tidshorisont mer enn 1 år

Pareto forbeholder seg retten til ikke å tilby investeringstjenester dersom foretaket finner at Kundens oppgitte investeringsmål er uforenlig med de investeringsmål selskapets tilbudte investeringsprodukter er egnet til å oppfylle.

Kundens eksisterende portefølje

Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at Pareto ved sine investeringsråd vil legge til grunn at Kunden har investerbare og likvide midler som tilsvarer den porteføljen det ønskes investeringsrådgivning for. Pareto legger videre til grunn at Kunden ikke har eksisterende investeringer som må hensyntas ved Paretos rådgivning. Dersom dette ikke er tilfelle, plikter Kunden å informere Pareto om sammensetningen av eksisterende portefølje.

Kunden har eksisterende investeringer som må hensyntas ved handel gjennom Pareto Securities:
Ja
Nei

Hvis det er krysset av ja på spørsmålet over, gis utfyllende opplysninger her:

Jeg bekrefter at de overgitte opplysningene er korrekte